header6

De kerkenraad heeft in haar mei vergadering het beleidsplan 2018-2022 vastgesteld. Het document kunt u hieronder downloaden, is te vinden in de bibliotheek van Visnet of u kunt het eventueel op vragen bij onze scriba. Het beleidsplan is niet bedoeld om de gemeente opnieuw uit te vinden. De gemeente is al uitgevonden. Zij bestaat dankzij Jezus Christus. Wij geloven dat de Heer haar zelf in leven houdt. Waar vorige beleidsplannen grotendeels een vastlegging van het bestaande beleid inhielden, is dit beleidsplan nadrukkelijk opgezet als een handleiding waarmee de komende vier jaar nieuw beleid kan worden gemaakt en uitgevoerd. De vastlegging van het al bestaande beleid is opgenomen in het Visserslatijn, of zal daar in de toekomst in worden opgenomen.

Het beleidsplan is opgesteld rondom vier thema’s, waarvan de kerkenraad meent dat deze het meest actueel zijn, namelijk:
1. Eredienst: we willen werken aan inhoudsrijke en stijlvolle invulling van de zondagse diensten.
2. Jeugd: we willen de aansluiting van kinderen en jongeren bij het geloof en onze gemeente nog meer bevorderen.
3. Zorgzame kerk: we willen graag een zorgzame kerk zijn. Een kerk met aandacht en zorg voor elkaar als kwetsbare mensen.
4. Vorming en toerusting: we willen blijvend worden toegerust met betrekking tot de drie bovengenoemde aandachtsvelden.

Het beleidsplan is tot stand gekomen o.a. door een enquête te houden onder de gemeenteleden om vervolgens door een brainstormsessie in januari 2018 met vertegenwoordigers van alle commissies en geledingen uit de gemeente de thema’s scherper toe te spitsen. De volgende speerpunten en vragen zijn inclusief een aantal sub vragen geformuleerd:
1. Verbetering van de kwaliteit van de muziek in de eredienst.
2. Verbetering van de verbinding tussen de liturgie en de andere aspecten van het gemeenteleven.
3. Betrokkenheid vergroten tijdens eredienst
4. Een duurzame verbinding creëren tussen de jeugd onderling en tussen de jeugd en de gemeente.
5. Vaststellen op welke terreinen de Andreaskerk een rol wil spelen in zorgzame kerk binnen en buiten de gemeente.
6. Het versterken van de bestaande structuur binnen de Andreaskerk om adequaat in te kunnen spelen op zorgvragen van binnen en buiten de gemeente.
7. Het instellen van een brede commissie 'Vorming en toerusting', die steeds vanuit de drie aandachtsvelden 'Eredienst', 'Jeugd' en 'Zorgzame kerk' inventariseert welke behoeften er zijn en daarbij vormende en toerustende activiteiten organiseert.
8. Onderzoeken wat een dergelijk toegespitst 'vormings- en toerustingsprogramma' vraagt aan financiën. Wat het vraagt aan budget vanuit de wijkgemeente en wat daarin haalbaar is.

Het concept beleidsplan is in april tijdens de gemeenteavond toegelicht en reacties zijn gevraagd. De kerkenraad heeft het definitieve plan vastgesteld in haar vergadering van 16 mei 2018. De kerkenraad besluit in juni met welke onderwerpen in het seizoen 2018-2019 gestart wordt.
Jaap Slager, voorzitter kerkenraad

Bestanden:
Information
Aangemaakt 2018-06-15 10:12:05
Gewijzigd
Versie:
Grootte 754.83 KB
Systeem
Downloads 40

Dagelijks woord

Volg ons!

De Andreaskerk is gevestigd in Wielwijk. Wij zijn een Hervormde (confessionele) gemeente, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al sinds 1963 staat iedere zondag deze boodschap centraal: Gods liefde in Jezus Christus voor iedereen!

> Lees verder

Andreaskerk Dordrecht
Jacob van Heemskerckstraat 19
3317 VL Dordrecht
078-6182695
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.